DAY 07: WELLINGTON / PICTON / KAIKOURA:

DAY 07:	WELLINGTON / PICTON / KAIKOURA: