DAY 05: WELLINGTON / PICTON / KAIKOURA:

DAY 05:	WELLINGTON / PICTON / KAIKOURA: