DAY 04: KAIKOURA / PICTON / WELLINGTON:

DAY 04:	KAIKOURA / PICTON / WELLINGTON: